آزمون جامع گردشگری

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری نوبت اسفند ماه 98 13می رساند زمان برگزاری آزمون مذکور از روز جمعه مورخ 98/12/16 به روز جمعه مورخ 99/1/22 تغییر می یابد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید