قانون استفاده از تک ماده در آزمون جامع گردشگری

امکان استفاده از تک ماده برای فراگیران آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، مدیرفنی بند ب و … در نوبت اول 1402 و نوبت دوم 1402 با شرایط خاص قابل اجرا می باشد.

امکان تبصره شامل آزمون های جامع سال های قبل نمی باشد.

موسسه گردشگری آفتاب شرق

مجری تخصصی برگزارکننده دوره های گردشگری

.